top of page

Privacy verklaring


Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

 

Aquagroup neemt de privacy van gebruikers zeer serieus. We weten dat het vertrouwen van onze klanten ons belangrijkste bezit is. Dit Privacybeleid (“Privacybeleid”) is onder meer van toepassing: (i) op ​​onze website https://www.gratiszout.be (“Website”);

 

U kunt onze site bezoeken, meer te weten komen over onze diensten en blogposts lezen zonder uw persoonlijke gegevens vrij te geven.

 

Als u persoonsgegevens aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijke informatie in overeenstemming met onderstaande bepalingen en nationale en internationale wettelijke voorschriften.

 

Aquagroup wenst te benadrukken dat (i) zij er steeds naar streeft om te handelen in overeenstemming met de Belgische Gegevensbeschermingswet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

 

Deze privacyverklaring geeft informatie over de persoonlijke informatie die Aquagroup verzamelt en hoe Aquagroup die persoonlijke informatie gebruikt en verwerkt.
 

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Aquagroup.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens


De informatie die u ons meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten. Onder “persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van kenmerken zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Aquagroup kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam:

 • Voornaam:

 • E-mailadres:

 • Telefoonnummer:

 • Bedrijfsnaam:

 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Aquagroup
   

Aquagroup verzamelt ook automatisch anonieme informatie over uw gebruik van de Website. Zo registreert Aquagroup bijvoorbeeld automatisch welke onderdelen van de Website u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website en uw IP-adres.  Hoewel deze informatie u niet kan identificeren, kan Aquagroup statistieken over het gebruik van de website samenstellen en u meer gerichte communicatie sturen.

Bekijk voor meer informatie hierover de cookie policy.

Doel van de verwerking


Als u ons uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

 • De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;


 • U te informeren met tips en nieuwe ontwikkelingen in de waterwereld;


 • U te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;


 • Statistische doeleinden;

   

Toestemming voor de verwerking


Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens achter te laten op onze website, wordt u gevraagd of u toestemming geeft (via een opt-in) voor de verwerking van deze gegevens door Aquagroup. Deze toestemming bestaat uit het aanvinken van een hokje waarmee u Aquagroup toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken voor bovenstaande doeleinden. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor verwerking in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, gelieve Aquagroup hiervan op de hoogte te stellen op het e-mailadres info@aquagroup.be.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden


Aquagroup verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, behalve waar nodig in het kader van de uitvoering van de diensten door Aquagroup en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Als Aquagroup in dit verband uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Echter, onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Aquagroup uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Aquagroup hiertoe verplicht is op grond van de wet of in de loop van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

In alle andere gevallen zal Aquagroup uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens


Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Aquagroup uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw rechten

 

 • Recht op informatie: Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten of vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met info@aquagroup.be;

 • Recht op toegang: Gebruikers hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die Aquagroup mogelijks over u beschikt;

 • Recht op rectificatie en vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens;

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om Aquagroup te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Aquagroup.

Beveiliging persoonsgegevens


Aquagroup verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Aquagroup zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, opslaan in de cloud (datacenter(s) binnen de EU).

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens


Aquagroup garandeert dat persoonsgegevens niet buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen.

Update Privacy Verklaring


Aquagroup kan haar Privacybeleid ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen en updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen.

 

Om deze reden raden we ten zeerste aaan om regelmatig de Website en de relevante pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van enige wijzigingen. De datum van de laatste versie wordt altijd aangepast en is onderaan de Privacy Verklaring terug te vinden.

Andere websites


De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Aquagroup verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Vragen en klachten

 

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Aquagroup uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@aquagroup.be

 • Via post: Windhoek 18; 8790 Waregem

 • Via telefoon: 056 61 51 62
   

Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop Aquagroup uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.


Versie Privacy Verklaring: 15/10/2019

 

Cookie policy


1. Algemeen


Aquagroup (hierna “(Aquagroup)”, “wij”) gebruikt cookies om uw surfervaring op www.aquagroup.be

(hierna genoemd de “Website”) te verbeteren. Alle gegevens die Aquagroup uit haar cookies verkrijgt zijn anoniem en worden uitsluitend gebruikt om de klantervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.

Aquagroup behoudt zich het recht voor om dit cookiebeleid bij te werken door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Daarom is het ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, opnieuw te bezoeken om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Zodra een nieuwe cookie policy van kracht is, wordt uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd.

 

2. Wat is een cookie?


Cookies, ook wel bekend als een HTTP cookies, webcookies of browser cookies genoemd, zijn doorgaans klein tekstbestanden verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer een gebruiker in de toekomst dezelfde website bezoekt, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontwikkeld als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de websitestatus of eerdere gebruikersactiviteit, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, uw technische keuzes te herinneren (bv. taalkeuze, nieuwsbrief, enz.) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Aquagroup raadt u aan om cookies in te schakelen als u op de website wilt surfen. Als u echter besluit dit niet te doen, staat het u vrij om het op elk moment te deactiveren.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).


Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

• De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website resp. gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.


• Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren.


• Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
 

• Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Aquagroup maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Aquagroup te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Aquagroup zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.


• Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft Aquagroup haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn, alsook maakt Aquagroup gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die Aquagroup gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en Aquagroup controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

 

3. Lijst van cookies die de Website gebruikt


De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die Aquagroup desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.


Google Analytics cookies


Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

 • _GA

 • _GID

 • _UTMA

 • _UTMZ
   

Hotjar cookies


Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.

 • _HJINCLUDEDINSAMPLE
   

Andere website cookies
 

 • XSRF-TOKEN

 • _wixCIDX

 • _wixUIDX

 • TSe416b17b027

 • XSRF-TOKEN

 • bSession

 • hs

 • ssr-caching

 • svSession

   

4. Cookies uitschakelen


Er zijn verschillende opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Bezoek de website voor verschillende browsers om te leren hoe u de opslag van cookies kunt blokkeren. Hou er renkening mee dat als u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en wachtwoorden op alle websites die u bezoekt, opnieuw moet ingeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals eerder vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Ga voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org. Deze website biedt gedetailleerde informatie over cookies, details over het verwijderen van cookies en hoe u hoe uw vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.
 

5. Contactgegevens Aquagroup


Aquagroup
Windhoek 18
8790 Waregem

bottom of page